Sydney Shrum signs with Valparaiso

Sydney Shrum signs with Valparaiso