Photo detail

Libby Thomas signs with Texas San Antonio