Texas senior Julio Vegas tees off at Cypress Point.

Texas senior Julio Vegas tees off at Cypress Point.