Steve Lewton hopes to play on the European Tour in the near future.

Steve Lewton hopes to play on the European Tour in the near future.