Photo detail

No. 3 on the Saguaro nine at Ritz-Carlton Dove Mountain