Photo detail

Travis Mathew airframe polo in black.