Yaroslav Merkulov won the New York State Amateur and Junior.

Yaroslav Merkulov won the New York State Amateur and Junior.