Liang Wenchong won the Luxehills Chengdu Open on the OneAsia tour April 4.

Liang Wenchong won the Luxehills Chengdu Open on the OneAsia tour April 4.