Blake Trimble of Houston, TX, hits out of the bunker at No. 18 on Panther Lake.

Blake Trimble of Houston, TX, hits out of the bunker at No. 18 on Panther Lake.