The white polo – Peter Millar style.

The white polo – Peter Millar style.