San Diego State coach Ryan Donovan (right) jokes with his team.

San Diego State coach Ryan Donovan (right) jokes with his team.