Dave Ryan at the 2010 USGA Senior Amateur.

Dave Ryan at the 2010 USGA Senior Amateur.