Jamie Lovemark sports a 59 belt.

Jamie Lovemark sports a 59 belt.