Cal freshman Byeong-Hun An during the 2010 U.S. Amateur at Chambers Bay.

Cal freshman Byeong-Hun An during the 2010 U.S. Amateur at Chambers Bay.