Laura Davies won five times on the 2010 Ladies European Tour.

Laura Davies won five times on the 2010 Ladies European Tour.