A tornado rips through Tuscaloosa, Ala., on April 27.

A tornado rips through Tuscaloosa, Ala., on April 27.