Jiyai Shin hits a shot during the ShopRite LPGA Classic.

Jiyai Shin hits a shot during the ShopRite LPGA Classic.