Julian Etulain during the Bogota Open.

Julian Etulain during the Bogota Open.