Bobby Wyatt (left) and Justin Thomas

Bobby Wyatt (left) and Justin Thomas