Texas freshman Brandon Stone tees off on No. 8 at the Isleworth Intercollegiate.

Texas freshman Brandon Stone tees off on No. 8 at the Isleworth Intercollegiate.