Rachel Liu, 14, has earned an exemption in the Symetra Tour’s Volvik Championship.

Rachel Liu, 14, has earned an exemption in the Symetra Tour’s Volvik Championship.