Photo detail

Florida senior Mia Piccio (file photo)