South Carolina's coaching duo of Puggy Blackmon and Kalen Harris.

South Carolina's coaching duo of Puggy Blackmon and Kalen Harris.