The par-3 fourth hole at Nairn.

The par-3 fourth hole at Nairn.