The Wilson Staff FG Tour M3 iron.

The Wilson Staff FG Tour M3 iron.