Photo detail

Central Florida freshman Ryan Stovash