Mike Miller during the 2014 Valero Texas Open on PGA Tour.

Mike Miller during the 2014 Valero Texas Open on PGA Tour.