Jonas Blixt will pursue dual status on the PGA Tour and European Tour with his 2014 schedule.

Jonas Blixt will pursue dual status on the PGA Tour and European Tour with his 2014 schedule.