Photo detail

The ninth hole at Pinehurst Resort (No. 2).