Nelly Korda, 15, won the 2014 Kathy Whitworth Invitational in a playoff.

Nelly Korda, 15, won the 2014 Kathy Whitworth Invitational in a playoff.