PHOTOS: Lexi Thompson's apparel, Kraft Nabisco

  • Lexi Thompson during the first round of the 2014 Kraft Nabisco Championship.
  • Lexi Thompson during the second round of the 2014 Kraft Nabisco Championship.
  • Lexi Thompson during the third round of the 2014 Kraft Nabisco Championship.
  • Lexi Thompson during the final round of the 2014 Kraft Nabisco Championship.